Procedure

 • Een aanvraag voor een subsidie bevat in ieder geval een projectomschrijving waarin het doel, de activiteiten van het project met omschrijving van de eigen inspanning zijn opgenomen en een begroting. Vermeld wordt wie als projectleider verantwoordelijk is voor het project. Daarnaast wordt Ė voor zover dat niet al bekend is bij de stichting Ė informatie meegestuurd over de organisatie die verantwoordelijk is voor het project.
  Indien u vragen heeft over de indiening van een subsidieaanvraag kunt u per mail contact opnemen met de stichting.
 • De aanvraag wordt gericht aan de Dokter Wittenberg Stichting, Postbus 293, 7400 HG  Deventer. Bijlagen worden zo mogelijk in vijfvoud aangeleverd.
  Eenvoudige aanvragen of een vooraankondiging kunnen ook per email worden verstuurd: info@dokterwittenbergstichting.nl
 • Het bestuur van de Dokter Wittenberg Stichting zal de aanvraag in het algemeen in de eerstvolgende vergadering beoordelen. Dat kan leiden tot een besluit tot honorering van de aanvraag, al dan niet voor het gevraagde bedrag, of tot een gemotiveerde afwijzing, of tot een verzoek om nadere informatie en eventueel een gesprek. In het laatste geval wordt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering een besluit genomen.
  (Het bestuur vergadert circa zes maal per jaar).
 • Uitbetaling van de toegezegde subsidie gebeurt op basis van door de organisatie aan te leveren facturen, veelal in termijnen die corresponderen met de fasering van een project.
 • Tussentijdse informatie over het verloop van het proces stellen wij op prijs.
  De organisatie stelt de Dokter Wittenberg Stichting tijdig op de hoogte van ernstige vertraging, kostenoverschrijding of voortijdige beŽindiging van het project.
 • Na beŽindiging van het project wordt een inhoudelijk en financieel verslag aan de Dokter Wittenberg Stichting aangeboden.